Membri fondatori

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. În spiritul tradiţiei, misiunea Universităţii Politehnica Timişoara constă în satisfacerea cerinţelor de competenţă ale mediului societal, prin asigurarea formării profesionale superioare, de nivel universitar şi postuniversitar.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (U.P.B.) îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic şi social-cultural al societăţii româneşti şi al lumii contemporane. UPB asigura realizarea unui învăţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiţia Şcolii Politehnice bucureştene, conform exigenţelor şi cu mijloacele oferite de societatea modernă informaţională.

Structura Universităţii Tehnice din Cluj-Napocaeste complexă şi cuprinde 12 facultăţi repartizate în cele două centre universitare, Cluj-Napoca şi Baia-Mare la care se adaugă extensiile în localităţile Alba-Iulia, Bistriţa, Satu-Mare şi Zalău. Oferta educaţională, organizată în sistem Bologna, cuprinde programe de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi programe de formare continuă.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial. Desfăşoară activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti are 7 facultăţi dintre care 6 cu predare în limba româna şi una cu predare în limbi straine (engleză sau franceză). În plus există şi un departament pentru studiul limbilor străine. Cele şase facultăţi cu predare în limba română (Construcţii Civile Industriale şi Agricole, Hidrotehnică, Căi Ferate Drumuri şi Poduri, Instalaţii, Utilaj Tehnologic, Geodezie) oferă o pregătire universitară atât pentru primul ciclu, de licenţă cu durată de 4 ani, în urma căruia se obţine calificarea de inginer, cât şi pentru ciclul al doilea, de masterat (3 semestre). Facultatea de Inginerie în Limbi Străine oferă o pregătire universitară de 4 ani pentru ingineri iar Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare, oferă o pregătire universitară de 3 ani pentru domeniul limbi moderne aplicate (traducători – interpreţi). UTCB oferă şi cursuri serale cu duratăde 5 ani pentru studii inginereşti la Facultatea de Instalaţii şi la Facultatea de Utilaj Tehnologic.