București, 22-23 februarie 2018

Comunicat

Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice – ARUT, reprezentați prin conducerile universităților, s-au întâlnit în perioada 22-23 februarie 2018 în reuniune de lucru la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB). Au participat, de asemenea, în calitate de invitați: Ministrul Educației Naționale - prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, Ministrul Cercetării şi Inovării – prof.univ.dr.ing. Nicoale Burnete, Ministrul Energiei - prof.univ.dr.ing. Anton Anton, președintele A.R.A.C.I.S – prof.univ.dr.ing. Iordan PETRESCU, președintele  C.N.F.I.S. – prof.univ.dr. Claudia POPESCU și președintele ANC- prof.univ.dr.ing. Tiberiu Dobrescu.

În acest an se împlinesc 200 de ani de învățământ superior tehnic în București, de când marele iluminist și patriot Gheorghe Lazăr a înființat la București, la mănăstirea Sfântu Sava, „o Academie cu știință, chiar în limba maicii sale” în cadrul căreia au fost pregătiți primii ingineri hotarnici. Reuniunea Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT) de la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) se înscrie în seria de evenimente ce marchează dublul centenar  al universităților tehnice din București: Universitatea Politehnica București (UPB) și Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB).

În cadrul reuniunii au fost analizate aspecte strategice privind învățământul superior tehnic, problemele curente cu care se confruntă universitățile românești, precum și propunerile de desfășurare a unor programe de cercetare şi mobilități în cadrul ARUT.

 • Având în vedere:
  • unele constatări negative ale Consiliului Europei referitoare la învățământul superior existente în Programul național de reformă al României cum ar fi: necorelarea dintre competențele propuse și cele cerute pe piața muncii, numărul mare de programe de învățământ universitar,
  • recomandările acestuia cu privire la necesitatea corelării Cadrului National al Calificărilor cu Cadrul European al Calificărilor și a compatibilizării clasificării internaționale din domeniul educației – ISCED cu domeniile de studiu din România,
  • declanșarea procesului de reglementare a învățământului ingineresc în cadrul Uniunii Europene,
  • necesitatea stabilirii unui trunchi comun de rezultate ale învățării pe domenii inginerești,

membrii ARUT își exprimă disponibilitatea de participare la activitățile specifice îndeplinirii obiectivelor mai sus enunțate și formulate în cadrul proiectului POCU, Axa prioritară 6 „ Educație și competențe” coordonat de MEN (Ministerul Educației Naționale) și ANC (Agenția Națională a Calificărilor).

 • În cadrul dezbaterilor s-a relevat importanța adoptării unor măsuri majore pentru mai buna corelare a sistemului de învățământ tehnic superior românesc cu cel european și cu cerințele pieței muncii. Membrii ARUT vor pregăti pentru următoarea reuniune a alianței un proiect de restructurare a ciclurilor de studii inginerești. Ulterior dezbaterii  cu mediul economic, cu alte universități și factori interesați, proiectul  va fi propus Ministerului Educației Naționale.  
   
 • ARUT solicită Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior, (CNSPIS) să aibă în vedere, în viitor, la stabilirea propunerilor privind modalitatea de alocare a locurile bugetate pentru cele trei cicluri de studii, pe lângă prioritățile date de strategiile naționale și cerințele pieței muncii, și alte criterii cum ar fi: rata angajării în domeniul de studii, rezultatele științifice obținute (pentru ciclul de studii doctorale).
   
 • Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice - ARUT au hotărât organizarea în acest an a primelor competiții naționale interuniversitare de granturi de cercetare, in cadrul ARUT, destinate sprijinirii carierei științifice a tinerilor cercetători. Competiția se va desfășura atât la nivel individual cât și in echipe comune formate din trei membri de la trei universități distincte din cadrul ARUT.
   
 • S-a aprobat, de asemenea, programul de mobilități interuniversitare ARUT destinat atât  studenților universităților membre cât și cadrelor didactice.

Următoarea reuniune a Alianței Române a Universităților Tehnice va avea loc la începutul lunii mai la Timișoara.

 

Președinte ARUT
Viorel-Aurel ȘERBAN
Rectorul
Universității Politehnica Timișoara


 

Mihnea COSTOIU  
Rectorul 
Universității POLITEHNICA din București
Vasile ȚOPA
Rectorul
Universității Tehnice din Cluj-Napoca
Dan CAȘCAVAL   
Rectorul   
Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași 

Radu Sorin VĂCĂREANU
Rectorul
Universității Tehnice de Construcții București