IAȘI, 05-07 iulie 2017
Comunicat de presă

În perioada 05-07 iulie 2017, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a găzduit întâlnirea conducerilor universităților tehnice din țară, reunite în Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT).
Au participat de asemenea, în calitate de invitați, Ministrul Cercetării și Inovării – Prof.univ.dr.ing. Lucian GEORGESCU, Președintele A.R.A.C.I.S – Prof.univ.dr.ing. Iordan PETRESCU şi Președintele  C.N.F.I.S. – Prof.univ.dr. Claudia POPESCU.

Au fost supuse discuției și dezbaterii următoarele:

1. Propunerea Ministerului Educației Naționale privind  „Metodologia de clasificare a universităților și ierarhizare a programelor de studiu”. Alianța Română a Universităților Tehnice apreciază inițiativa Ministerului Educației Naționale de constituire a unor grupe de lucru pentru stabilirea unei metodologii de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii. Membrii ARUT au propus mai multe măsuri pentru o clasificare obiectivă și transparentă a universităților, dintre care enumerăm:

  • Identificarea și utilizarea unor criterii și indicatori care folosesc atât surse interne cât și externe, transparente și accesibile public; 
  • Datele de autoevaluare instituțională comunicate de universități trebuie să fie publicate pe un site specializat al MEN în vederea validării prin procedurile legale în vigoare. Pentru validarea datelor trebuie asigurat un interval de timp corespunzător;
  • Utilizarea indicatorilor în mărime absolută, de tip total universitate, ca indicație a capacității instituționale de a produce rezultate  (ex. numărul publicațiilor, a citărilor în literatura de specialitate, a publicațiilor cu caracter interdisciplinar, a brevetelor, a veniturilor din surse externe și interne etc.) să fie în mod necesar completată prin adăugarea pentru fiecare tip de indicator și a valorilor calculate prin raportare la numărul total al membrilor personalului academic și de cercetare („per capita”), ca indicație a performanței, dinamicii și eficienței activității;
  • eliminarea din setul de date de evaluare, a datelor care pot conduce la erori majore și distorsiuni de apreciere (ex. publicațiile realizate de grupuri de mii sau sute de autori și rezultatele de evaluare asociate acestora).

2. Propunerea Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) cu privire la metodologia de evaluare a școlilor doctorale și a studiilor doctorale și s-a propus modificarea și restructurarea seturilor de standarde, indicatori și criterii în acord cu considerarea studiilor doctorale  în mod distinct față de licență şi masterat. În contextul aprobării de către Senatul României a Proiectului de lege privind aprobarea OUG nr. 96/2016, aspectele legate de modalitatea de evaluare a școlilor doctorale vor suferi din nou modificări de abordare, prelungindu-se astfel blocajul și confuzia în acest domeniu. ARUT își exprimă îngrijorarea pentru tergiversarea finalizării acestor reglementări și își arată disponibilitatea de a participa la elaborarea documentelor privind evaluarea studiilor doctorale.

3. Analiza condițiilor în care se desfășoară activitatea de cercetare științifică în universități, a impactului acesteia pe plan internațional și național și a importanței ei majore în progresul tehnic și economic al societății românești în ansamblul ei. Universitățile membre ale Alianței își exprimă convingerea că propunerile enunțate de Ministrul Cercetării și Inovării (alocarea de fonduri, prin programe nucleu la nivel instituțional, pentru dezvoltarea și consolidarea capacității de cercetare a universităților și a contribuției cercetării academice la derularea cu rezultatele scontate programelor strategice naționale de cercetare-dezvoltare-inovare; direcționarea, de toate companiile publice și private, a unui procent de 1% din impozite, destinat susținerii activităților de cercetare; eliminarea impozitului pe activitățile de cercetare) vor fi reglementate legislativ astfel încât să poată deveni operaționale și să producă efectele scontate în perioada imediat următoare.

4. ARUT solicită ca în metodologia CNFIS (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior) de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pe baza criteriilor şi standardelor de calitate (C2.3 Performanța activității științifice / creației artistice) să se ia în considerare în afara revistelor cotate în zona roșie și galbenă și cele publicate în revistele sau conferințele indexate ISI.

5. Au fost adoptate o serie de măsuri organizatorice privind o mai bună funcționare a Alianței, cum ar fi: constituirea unor Comisii de lucru, lansarea unor programe comune în domeniul educației, cercetării, promovării științelor inginerești, consolidarea spiritului inovativ și antreprenorial etc.
 
6. S-a reiterat și la această reuniune, importanța care trebuie acordată învățământului tehnic superior din România, precum și solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale și Guvernului României privind necesitatea abordării politicilor actuale în domeniul învățământului superior în deplin acord cu obiectivele asumate în „Strategia  Națională pentru Învățământul Terțiar Românesc 2015 – 2020“. Corelarea ofertei actuale a învățământului terțiar cu nevoile pieței muncii,  formarea forței de muncă înalt specializate și calificate, sunt condiții esențiale pentru dezvoltarea și competitivitatea economiei românești.

Președinte ARUT
Viorel-Aurel ȘERBAN
Rectorul
Universității Politehnica Timișoara

Mihnea COSTOIU
Rectorul
Universității POLITEHNICA din București

Vasile ȚOPA
Rectorul
Universității Tehnice din Cluj-Napoca

Dan CAȘCAVAL
Rectorul
Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași

Radu Sorin VĂCĂREANU
Rectorul
Universității Tehnice de Construcții București

Mai multe detalii aici.