Comunicate

 

Comunicat

Iași, 06-08 iunie 2019

 

Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice – ARUT, reprezentate prin rectorii şi prorectorii de resort, au participat, la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în perioada  06 - 08 iunie 2019, la o întâlnire de lucru. La sesiunile lucrărilor au participat prof.univ.dr.ing. Claudia Popescu - președintele CNFIS şi  Paul Baran, reprezentantul  Fundaţiei Româno-Americane. De asemenea, la lucrări a participat, în calitate de invitat, prof.univ.dr.arh. Marian Moiceanu, rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București.

Temele de pe agenda de lucru au fost următoarele:

 • analiza modului de alocare a locurilor la admitere pentru cele trei cicluri de studii  universitare pentru anul universitar 2019 - 2020;
 • evaluarea şcolilor doctorale şi a studiilor universitare de doctorat – stadiul actual  şi implicații;
 • prezentarea sintetică şi analiza rezultatelor competiţiei 2019 a proiectelor FDI;
 • educaţia antreprenorială în universităţile cu profil tehnic;
 • analiza stadiului actual al granturilor ARUT.

Membrii ARUT își  exprimă nemulțumirea pentru modul de alocare a cifrei de școlarizare pentru acest an universitar. Dacă la ciclul de studii de licență și master acordarea cifrei de școlarizare s-a bazat pe numărul de locuri ocupate anul trecut, aceasta regulă nu a mai fost aplicată studiilor doctorale, unde majoritatea universităților tehnice au primit mai puține locuri decât cele ocupate în 2018, aplicând de data aceasta regula numărului de locuri alocate în anul precedent.

Utilizarea acestui principiu, al repartiției cifrei de școlarizare „după istoric” (adică după numărul de locuri ocupate, respectiv alocate în anii precedenți), a avut ca efect, pentru universitățile tehnice membre ARUT, acordarea unui număr de locuri pentru admitere, per total, mai mic decât în anul precedent, în total dezacord cu prevederile  „Strategiei  Naționale pentru Învățământul Terțiar Românesc 2015 – 2020 în care se precizează (art.71) „datorită faptului că majoritatea sectoarelor performante din economia românească sunt asociate științelor inginerești, este absolut necesară corelarea ofertei actuale a învățământului terțiar cu nevoile pieței muncii”.

Se poate constata că, în ciuda tuturor semnalelor date de mediul economic privind necesarul, în continuă creștere, de absolvenți în domeniul tehnic, numărul acestora va fi și în perioada următoare în descreştere.

În ciuda demersurilor făcute în anii anteriori, nici acum nu există o metodologie de repartizare a cifrei de școlarizare pentru admiterea în universități în funcție de prioritățile economice ale României, precum și  în baza unor indicatori de performanță ai universităților și Şcolilor doctorale.

Numărul redus de locuri alocat studiilor doctorale în Științe inginerești  și distribuirea lor cu preponderență pentru domeniile socio-economice nu pot fi privite (în condițiile în care locurile la doctorat au o finanțare net superioară) decât ca o modalitate indirectă de susținere  financiară a anumitor universități.

ARUT solicită Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior, (CNSPIS) și Ministerului Educației Naționale elaborarea metodologiei de alocare a locurilor bugetate pentru cele trei cicluri de studii, având în vedere prioritățile date de strategiile naționale și cerințele pieței muncii, precum și de alte criterii de performanță cum ar fi: rata angajării în domeniul de studii, rezultatele științifice obținute - pentru ciclul de studii doctorale.

Universitățile membre ARUT constată cu îngrijorare că  evaluarea scolilor doctorale  este în impas, desi mai multe universități (majoritatea din ARUT) au depus dosarele de autoevaluare în termenul specificat de lege (15 martie 2019). Solicităm Agenției Române de Asigurarea a Calității –ARACIS– demararea acestui proces chiar și cu o fază de pilotare, universitățile noastre exprimându-și disponibilitatea în acest sens.

În cadrul reuniunii s-au prezentat câteva observații privind derularea primului an al granturilor ARUT, destinate tinerelor cadre didactice din cadrul institutelor noastre, menite să compenseze parţial lipsa unor competiţii de granturi lansate de Ministerul Cercetarii și Inovării. S-a discutat despre posibilitatea introducerii acestor granturi în categoria granturilor naționale, din criteriile minimale stabilite la nivelul CNATDCU.

În urma analizei rezultatelor competiţiei 2019 a proiectelor FDI și a modului de desfășurare, membrii ARUT apreciază creșterea bugetului alocat acesteia și consideră necesară continuarea acestei competiții. Se propune acordarea unor sume mai mari proiectelor câștigătoare, cu reducerea corespunzătoare a numărului proiectelor ce pot fi finanțate.

S-au discutat aspectele privind aplicarea principiilor antreprenoriale universităţilor tehnice, în baza parteneriatului dintre acestea şi Fundatia Româno-Americană. În acest sens, s-a propus extinderea numărului de cadre didactice care să participe la pregătirea antreprenorială în SUA, prin cofinanţarea stagiilor, în vederea  creării în universităţi a unor structuri solide, care să promoveze aceste principii în rândul studenților şi să contribuie la dezvoltarea  managementului universităților.

 S-a căzut de comun acord ca următoarea reuniune ARUT să aibă loc în luna octombrie 2019, la București.

 

 

Președinte ARUT

 Viorel-Aurel ȘERBAN

Rectorul

Universității Politehnica Timișoara

 

 

 

Mihnea COSTOIU

Rectorul

Universității POLITEHNICA din București

 

 

Vasile ȚOPA

Rectorul

Universității Tehnice din Cluj-Napoca

Dan CAȘCAVAL

Rectorul

Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași

Radu Sorin VĂCĂREANU

Rectorul

Universității Tehnice de Construcții București

                             

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

La sfârșitul anului 2018 a apărut in spațiul public ediția 2018 a « Metarankingului universitar », document ce urmărește sa stabilească o ierarhizare a universităților din România pe baza poziției acestora în diversele clasamente (ranking-uri) internaționale. Metodologia nu a suferit modificări faţă de cea utilizată la prima ediție (2016), autorii fiind de asemenea aceiași, autor corespondent fiind d-nul prof. Daniel David de la UBB Cluj-Napoca. Obiectivul exercițiului de metaranking, deși mai puțin clamat în comparație cu ediția din 2016,  a rămas același : ierarhizare cu scopul de a propune politici naționale de finanțare a universităților in vederea propulsării unora dintre ele în rândul celor de tip  « world class », cu accedere in primele 500 de poziții la nivel global.

 Interesul pentru rankingurile universitare la nivel mondial a apărut odată cu publicarea primei ediții a ARWU (Academic Ranking of World Universities) de către prof. Nian Cai Liu (Shanghai Jiao Tong University) in anul 2003. Acest ranking este consecința politicii inițiate, în 1998, de Jian Zemin de a propulsa China între marii actori ai cercetării la nivel global prin crearea de  “world class universities”, comparabile cu cele mai bune universități occidentale. Interesul mare pentru acest ranking a dus la crearea unor noi rankinguri globale şi la inițierea în unele ţări (Franța, Coreea de Sud, Taiwan, India, etc.) a unor programe de finanțare care să stimuleze poziționarea unor universități în rândul celor de tip « world class ».

 

citește mai departe

 Comunicat

Cluj-Napoca, 22-23 noiembrie 2018

 

Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice – ARUT, reprezentate prin rectorii şi prorectorii de resort, au participat, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în perioada 22-23 noiembrie 2018, la o întâlnire de lucru. La sesiunile lucrărilor au participat, de asemenea,  prof.univ.dr.ing. Ioan Ștefan  Groza - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, prof.univ.dr.ing. Claudia Popescu - președintele CNFIS, Ionuț Stanamir – Directorul Executiv al Băncii Comerciale Romane, Reinhard Schuelke – reprezentantul „Wiley Researcher Academy”, prof.univ.dr.ing  Ioan Dumitrache – președinte și prof.univ.dr.ing Radu Munteanu - Coaliția Română pentru Educație în Inginerie – „CREDING” .

 Subiectele de pe agenda de lucru au fost următoarele:

 •  analiza posibilităților de restructurare a  sistemului de învățământ superior tehnic românesc, în vederea creșterii calității și eficienței acestuia;
 •  analiza prevederilor metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și implicațiile ce decurg din aceasta în procesul de implementare;
 •  identificarea posibilităților de colaborare cu mediul economic – financiar;
 •  analiza implicațiilor la nivelul instituțiilor din ARUT ca urmare a aplicării prevederilor OUG 90 din 2017 - Art.15  referitor la „obligația de a reduce cu 10% plățile efectuate în anul 2018 pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției”.            

În urma discuțiilor și dezbaterii subiectelor de mai sus membrii ARUT au hotărât înaintarea spre analiză, Ministerulului  Educaţiei Naţionale, a proiectului de restructurare a ciclurilor de studii inginerești care are în vedere o mai bună corelare a sistemului de învățământ tehnic superior românesc cu cel european și cu cerințele pieței muncii. Sunt propuse modificări ale duratei studiilor pentru cele trei cicluri de pregătire universitară, licență – masterat - doctorat, a titlurilor și calificărilor obținute, precum și reducerea numărului programelor de studii la domeniile de licență.

S-a convenit ca Directorii Consiliilor de Studii Universitare de Doctorat din universitățile membre ARUT să elaboreze un model/template pentru întocmirea  raportului de evaluare internă a  domeniilor de doctorat, raport care să fie aplicat în mod unitar. Se vor face, de asemenea, propuneri de modificare/eliminare a unor indicatori de performanță utilizați pentru evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat ce se apreciază a fi irelevanți  sau imposibil  de determinat cu acuratețe și care pot conduce la erori sau distoriuni în desfășurarea corectă a procesului de evaluare.

În cadrul reuniunii s-au stabilit detaliile colaborării cu Banca Comercială Română (BCR),  semnându-se  în acest sens  „Protocolul de parteneriat strategic ARUT - BCR” în care sunt precizate obiectivele şi direcțiile de cooperare în domeniul educației și cercetării între cele două structuri asociative.

ARUT solicită MEN ca, la repartizarea cifrei de şcolarizare pentru anul universitar 2019/2020 şi alocarea granturilor finanţate de la bugetul de stat pentru studiile universitare de doctorat, să aibă în vedere cererea reală a pieței forței de muncă din România, în situația în care la ora actuală există un deficit uriaș de specialiști în domeniul științelor inginerești.

ARUT solicită Ministerului Educației Naționale să efectueze toate demersurile necesare în vederea abrogării/modificării prevederilor Art.15 din OUG 90 din 2017 referitor la „obligația de a reduce cu 10% plățile efectuate în anul 2018 pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției”, având în vedere faptul că  toate universitățile membre, și nu numai, întâmpină probleme deosebit de grave, fiind practic în imposibilitatea asigurării plății tuturor utilităţilor, a bunurilor şi serviciilor de strictă necesitate pentru funcţionarea instituţiilor. În unanimitate, universitățile au constatat că acest lucru este cauzat cu precădere de creşterile considerabile înregistrate pe parcursul anului 2018 la tarifele pentru utilităţi (gaz, apă, curent, salubritate etc) și, totodată, de creșterea prețurilor și tarifelor aplicate pentru achiziția de bunuri și servicii, corelată cu creșterea salariului minim pe economie.

ARUT își exprimă totodată surprinderea și nemulțumirea față de reducerea de către Guvernul României, cu 198 milioane de lei, a bugetului alocat MEN, în condițiile în care universitățile nu au primit fondurile necesare pentru plata tranșei drepturilor salariale aferente anului 2018 și a celor restante de anul trecut, în conformitate cu OUG 20/2016 și legea 85/2016, precum și cu deciziile instanțelor judecătorești.

 

Președinte ARUT

 Viorel-Aurel ȘERBAN

Rectorul

Universității Politehnica Timișoara

Mihnea COSTOIU

Rectorul

Universității POLITEHNICA din București

 

Vasile ȚOPA

Rectorul

Universității Tehnice din Cluj-Napoca

Dan CAȘCAVAL

Rectorul

Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași

Radu Sorin VĂCĂREANU

Rectorul

Universității Tehnice de Construcții București

 

     

 

SCImago Institutions Rankings a dat publicității clasificarea globală a instituțiilor de învățământ superior și a celor ce activează în domeniul cercetării pentru anul 2018. De menționat că SCImago Institutions Rankings a clasificat 25 de universități din România (doar cele ce îndeplinesc criteriile minimale privind numărul de lucrări științifice publicate).

Toate cele cinci Universități membre ARUT (Alianța Română a Universităților Tehnice) se află în clasamentul național, iar patru dintre acestea se regăsesc între primele șapte universități românești.

Evaluarea performanțelor universităților, în clasificarea SCImago Institutions Rankings, se realizează pe baza următoarelor criterii:

          - Cercetare

                    - totalul documentelor publicate și indexate în SCOPUS;

                    - procentul din total publicații al celor realizate cu alte instituții;

                    - valoarea normalizată a citărilor per articol;

                    - procentul publicațiilor instituției în primele 25% cel mai bine cotate jurnale din domeniu;

                    - dispersia tematicilor științifice ale instituției;

                    - procentul producției instituției situat în cele mai citate 10% articole în respectivul domeniu;

                    - procent articole din total în care autorul principal face parte din instituție;

                    - numărul total de autori din cadrul instituției;

          - Inovare

                    - totalul producției științifice citată în patente;

                    - procentul din total citat în patente;

          - Impact societal

                    - dimensiunea web-ului (numărul de pagini asociate instituției);

                    - totalul accesărilor externe al domeniului web al instituției.

SCImago Institutions Rankings își bazează analiza exclusiv pe informații culese din bazele internaționale de date, fiind, din acest punct de vedere, în afara influențelor datelor furnizate de universități.

Clasamentul SCImago Institutions Rankings pentru anul 2018, la nivel mondial, cuprinde 3232 universități, iar în cadrul acestuia, în baza poziționării după punctaj, universitățile membre ARUT se situează după cum urmează:

 • Universitatea Politehnica București - locul întâi la nivel național - locul 459 la nivel global,
 • Universitatea Politehnica Timișoara - locul trei la nivel național - locul 512 la nivel global,
 • Universitatea Tehnică din Cluj Napoca - locul patru la nivel național - locul 515 la nivel global,
 • Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași - locul șapte la nivel național - locul 535 la nivel global,
 • Universitatea Tehnică de Construcții București - locul 21 la nivel național - locul 608 la nivel global.

În ceea ce privește poziționarea în Europa de Est (care include Rusia, Cehia Polonia, Slovacia, Ungaria, Croația, Slovenia, Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Kosovo, Lituania, Letonia, Estonia, Bulgaria, România, Ucraina, Georgia, Belarus, Armenia, Azerbaidjan, Moldova), din cele peste 1000 de instituții de învățământ superior, doar 141 de universități au fost clasificate, universitățile membre ARUT ocupând următoarele poziții:

 • Universitatea Politehnica București - locul 25,
 • Universitatea Politehnica Timișoara - locul 47,
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - locul 50,
 • Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași - locul 63,
 • Universitatea Tehnică de Construcții București - locul 126.

Comunicat

Timișoara, 03-04 mai 2018

 

Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice – ARUT, reprezentate prin rectorii şi prorectorii de resort, s-au întâlnit în perioada 03-04 mai 2018 în reuniune de lucru la Universitatea Politehnica Timișoara. Au participat, de asemenea, în calitate de invitați, prof.univ.dr.ing. Harald Kainz, președintele Asociației Universităților Tehnologice din Austria - TU Austria și rectorul TU Graz, prof.univ.dr.ing. Petru Andea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, prof.univ.dr.ing. Claudia Popescu, președintele CNFIS.

Au fost analizate posibilitățile de colaborare între asociațiile ARUT și TU Austria, s-au supus evaluării propunerile legate de sistemul de învățământ superior tehnic românesc la 11 ani după implementarea ciclului Bologna (durata programelor, domenii de licență, specializări/programe master, studii doctorale) precum și proiectele ARUT în domeniul cercetării și al mobilității studenților și cadrelor didactice.

 • În cadrul reuniunii s-au pus bazele  parteneriatului dintre Asociația Universităților Tehnologice din Austria (TU-Austria) și Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT), urmând să fie semnat un acord  cadru de cooperare - „Memorandum of understanding” - care va specifica direcțiile de colaborare în domeniul educației și cercetării între cele două structuri asociative.

 • Având în vedere complexitatea problematicii privind restructurarea învățământului tehnic superior românesc, membrii ARUT au hotărât constituirea unei Comisii de lucru care să analizeze în detaliu toate aspectele care intervin în acest proces.

 • Până la întâlnirea ARUT din luna octombrie, de la București, Comisia instituită va prezenta un proiect de restructurare  a ciclurilor de studii inginerești discutat în prealabil cu reprezentanți ai mediul economic, asociații profesionale, universități cu componentă tehnică semnificativă din țară și străinătate.

 • S-a aprobat pachetul de informații privind concursul interuniversitar de granturi de cercetare în cadrul ARUT. Competiția destinată tinerilor, cadre didactice și cercetători din cele cinci universități tehnice, va fi lansată în data de 15 mai 2018, iar rezultatele vor fi comunicate în 20 septembrie 2018. Suma alocată este de apoape 600.000 de euro.

 • S-a convenit ca Directorii Consiliilor de Studii Universitare de Doctorat din universitățile membre ARUT să elaboreze o propunere de evaluare a calității studiilor doctorale, cu indicatori de calitate relevanți și cuantificabili, în acord cu bunele practici atât din România cât și de la universități tehnice de prestigiu din străinătate, care va fi prezentată la reuniunea ARUT din luna octombrie 2018.

 • S-a aprobat regulamentul de mobilități interuniversitare ale personalului universitar și studenților în cadrul programului ARUT – Exchange pentru anul universitar 2018-2019.

 

Președinte ARUT
Viorel-Aurel ȘERBAN
Rectorul
Universității Politehnica Timișoara

 

Mihnea COSTOIU  
Rectorul 
Universității POLITEHNICA din București
Vasile ȚOPA
Rectorul
Universității Tehnice din Cluj-Napoca
Dan CAȘCAVAL   
Rectorul   
Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași 

Radu Sorin VĂCĂREANU
Rectorul
Universității Tehnice de Construcții București
 

 

       

                                              

    

 

București, 22-23 februarie 2018

Comunicat

Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice – ARUT, reprezentați prin conducerile universităților, s-au întâlnit în perioada 22-23 februarie 2018 în reuniune de lucru la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB). Au participat, de asemenea, în calitate de invitați: Ministrul Educației Naționale - prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, Ministrul Cercetării şi Inovării – prof.univ.dr.ing. Nicoale Burnete, Ministrul Energiei - prof.univ.dr.ing. Anton Anton, președintele A.R.A.C.I.S – prof.univ.dr.ing. Iordan PETRESCU, președintele  C.N.F.I.S. – prof.univ.dr. Claudia POPESCU și președintele ANC- prof.univ.dr.ing. Tiberiu Dobrescu.

În acest an se împlinesc 200 de ani de învățământ superior tehnic în București, de când marele iluminist și patriot Gheorghe Lazăr a înființat la București, la mănăstirea Sfântu Sava, „o Academie cu știință, chiar în limba maicii sale” în cadrul căreia au fost pregătiți primii ingineri hotarnici. Reuniunea Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT) de la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) se înscrie în seria de evenimente ce marchează dublul centenar  al universităților tehnice din București: Universitatea Politehnica București (UPB) și Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB).

IAȘI, 05-07 iulie 2017
Comunicat de presă

În perioada 05-07 iulie 2017, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a găzduit întâlnirea conducerilor universităților tehnice din țară, reunite în Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT).
Au participat de asemenea, în calitate de invitați, Ministrul Cercetării și Inovării – Prof.univ.dr.ing. Lucian GEORGESCU, Președintele A.R.A.C.I.S – Prof.univ.dr.ing. Iordan PETRESCU şi Președintele  C.N.F.I.S. – Prof.univ.dr. Claudia POPESCU.

Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice – ARUT, din care fac parte cele mai importante universităţi tehnice din România, reprezentate prin rectorii şi prorectorii de resort, s-au întâlnit în perioada 04-06 mai 2017 în reuniune de lucru la Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca. Au participat de asemenea în calitate de invitați reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și ARACIS. Au fost analizate teme privind sistemul de învățământ superior tehnic în perspectiva elaborării noi „Legi a Educației Naționale”, cercetarea în universitățile tehnice, modul de implementare a noilor „Standarde ARACIS”, poziționarea universităților tehnice faţă de criteriile/metodologiile posibile de clasificare a universităților, internaționalizarea ARUT.

Attachments:
Download this file (Comunicat ARUT -mai 2017-V4.pdf)Comunicat ARUT -mai 2017-V4.pdf[ ]298 kB

Fonduri în valoare de 1.277.764.611,54 lei (aprox. 284 milioane euro) au fost alocate universităților prin programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE). Raportul anual al Societății Academice din România (SAR) plasează 3 dintre universitățile ARUT în topul instituțiilor de învățământ superior cu cele mai multe fonduri atrase: Universitatea Politehnică din București, Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iași.

Attachments:
Download this file (POS CCE _comunicat ARUT.pdf)POS CCE _comunicat ARUT.pdf[ ]337 kB

Universităţile româneşti se confruntă cu o multitudine de probleme dintre care, evident, cele financiare ocupă un rol major. În acest context, sunt cunoscute eforturile concertate ale universităţilor şi ale asociaţiilor acestora (CNR, ARUT, Consorţiul Universitaria, Academica Plus) de a solicita factorilor responsabili – Parlament, Guvern – creşterea progresivă a bugetului alocat educaţiei şi cercetării. În acelaşi timp, alocarea unei finanţări suplimentare semnificative, ţinând cont de criterii de performanţă, „pe baza unei metodologii obiective, transparente la a cărei elaborare să fie implicaţi şi reprezentanţii tuturor asociaţiilor universitare” (a se vedea Comunicatul ARUT din 28.10.16) trebuie să susţină în continuare, în mod absolut necesar, creşterea perfomanţelor educaţionale şi de cercetare şi, nu în ultimul rând, îmbunătățirea vizibilității şi imaginii internaţionale universităților românești. Realizarea „Exercițiului Național de Metaranking Universitar – 2016” poate fi deci privită în aceste coordonate.